กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : แคนาดา

 

Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Ingelvac® PRRS MLVLiveVR 2332Not Available
ReproCyc® PRRS-PLE
(PRRS, Parvovirus, Leptospirosis)
LiveVR 2332Not Available
Ingelvac® PRRS ATPLiveJA 142Not Available
Cephalovac® VEWTKilledNot AvailableSodium polyacrylate

 

Zoetis Canada
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Fostera PRRSLiveType IINone