กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐเกาหลี

 

CAVAC (ChoongAng Vaccine Laboratories Co., Ltd.)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
SuiShot® PEDLiveNot AvailableNot Available
HC-VAC (SuiShot® CSF-Live)LiveNot AvailableNone
SuiShot® TRLiveNot AvailableNone
BoviShot® CowGaurd 3KilledNot AvailableNot Available
SuiShot® CSF+SE Live
(Classical Swine Fever, Swine Erysipelas)
LiveNot AvailableNone
Poulshot® BBNE
(Infectious Bronchitis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledNot AvailableOil
Poulshot® S/9RNot Available9RNone
BoviShot® BrucelLiveRB 51None
SuiShot® PT-100
(Porcine Epidemic Diarrhea, Transmissible Gastroenteritis)
KilledNot AvailableAluminum hydroxide
SuiShot® PED-SMLive61PNone
BoviShot® EphemerLiveNot AvailableNone
SuiShot® PRRSKilledNot AvailableOil
BoviShot® AkabaneLiveNot AvailableNone
RabbiShot® VHD PlusKilledNot AvailableAluminum hydroxide
SuiShot® PED-KKilledNot AvailableNot Available
SuiShot® AD-LiveLiveNot AvailableNone
SuiShot® AujeszkeyKilledNot AvailableNot Available
Poulshot® FluH9N2+ND
(Avian Influenza, Newcastle Disease)
ข้หวัดนกKilled H9N2 (AI)Not Available
Poulshot® BBNE+FluH9N2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกNot AvailableH9N2 (AI)Not Available
Poulshot® BBNE+FluH9N2
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza)
ข้หวัดนกNot AvailableH9N2 (AI)Not Available
SuiShot® JEสมองอักเสบญี่ปุนLiveNot AvailableNone
BoviShot® Anth-Leg
(Anthrax, Blackleg Disease)
อนแทรกซ์LiveNot AvailableNone

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
KAPEVAC® LiveJansenNone
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
'76 (EDS)
Oil
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil
AUPHYL Plus®LiveMNC +10/aNone

 

Komipharm International Co., Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
PRO-VAC® ADLiveADV-YS400None
PRO-VAC® TPKilledSM98P (PED)
175L (TGE)
Montanide IMS-1313 NPR
PRO-VAC® CSFLiveLOMNone
SUPER BBNE-VACKilledM41, KM91 (IB)
Ulster 2C (ND)
K-11 (EDS)
Oil
PRO-VAC® PED-FcKilledFc IMS-1313
9R-VACLive9RNone
PRO-VAC® CFS-SELiveLOM-850 (CSF)
NL-11 (Swine Erysipelothrix)
None
PRO-VAC® TRPLiveSM98P (PED)
175L (TEG)
A1, 10 (Rota Virus)
None
PRO-VAC® PEDLiveSM98PNone
PRO-VAC® PED-KKilledSM98PMontanide IMS-1313 NPR
PRO-VAC® JEสมองอักเสบญี่ปุนLiveAnyangNone

 

Merial Korea
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Bio-TyphoidKilledNot AvailableOil

 

MSD Animal Health (Merck)
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
NOBILIS® SG 9RLiveStrain 9R (SG)None