กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สาธารณรัฐสิงคโปร์

 

Bestar Laboratories Ltd.
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
BSL-Auj-gILiveBucharest gI-Not Available
BAK-ND+EDS+IBD+REO
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease, Reovirus Infection)
KilledEDS '76Oil
BSK-Auj-gIKilledBucharest gI-Oil
BSK-PS 100KilledNot AvailableOil
BSL-PS 100LiveNot AvailableNot Available
BSL-PS 100LiveNot AvailableNot Available
BAK-ND+EDS+MG
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Mycoplasmosis)
KilledEDS '76Oil
BAK-ND+EDS+IB+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis, Infectious Coryza)
KilledEDS '76Oil
BAK-ND+EDS
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledEDS '76Oil
BSL-HCLiveGPENot Available
BAK-ND+EDS+IB
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bronchitis)
KilledEDS '76Oil
BAK-ND+EDS+IBD
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Bursal Disease)
KilledEDS '76Oil
BAK-ND+EDS+IC
(Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome, Infectious Coryza)
KilledEDS '76Oil
BAK-EDSKilledEDS '76Oil

 

Ceva Sante Animale
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
AUPHYL Plus®LiveMNC +10/aNone
CEVAC® Corymune 7K
(Infectious Coryza, Infectious Bronchitis, Salmonella Enteritidis, Newcastle Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledA, B, C (IC)
Enteritidis (SE)
LaSota (ND)
'76 (EDS)
Oil
CEVAC EDS K®KilledB8/78Oil
KAPEVAC® LiveJansenNone
CEVAC® ND IB IBD EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal Disease, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (IB)
GP classical (IBD)
B8/78 (EDS)
Oil
COGLAPEST®LiveThiveral strainNone
CEVAC® ND IB EDS K
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledLaSota (ND)
Massachusetts (ID)
B8/78 (EDS)
Oil

 

Merial Philippines
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
GALLIMUNE™ 302 ND+IB+EDS
(Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Egg Drop Syndrome)
KilledUlster2C (ND)
Mass41 (IB)
Type 127 (EDS)
Oil