กลับสู่รายชื่อประเทศ

วัคซีน : สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 

Nepal Directorate of Animal Health
ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อโรคชนิดวัคซีนรายละเอียดสายพันธ์ุวัคซีนแอดจูแว้น
Peste des Petits Ruminants VaccineLivePPR V 75/1 homologousNone
Hemorrhagic Septicemia VaccineLiveB3, B4Aerosol