รูปภาพประกอบโรค: วัวบ้า

วัวบ้า

วัวบ้า: สมองวัวติดเชื้อบีเอสอี สังเกตกรอบสีแดงในภาพซึ่งแสดงส่วนของสมองที่จำเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัยโรคบีเอสอี รวมทั้งโรคสมองที่มีอาการคล้ายกันอี่นๆ เช่น สเครปีส์ เป็นต้น


สมองวัวติดเชื้อบีเอสอี สังเกตกรอบสีแดงในภาพซึ่งแสดงส่วนของสมองที่จำเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัยโรคบีเอสอี รวมทั้งโรคสมองที่มีอาการคล้ายกันอี่นๆ เช่น สเครปีส์ เป็นต้น

Dr. S. Sorden, Iowa State University, College of Veterinary Medicine, Department of Veterinary Pathology
Photo ID: BSE_001
0078