จุดประสงค์

เรานำเสนอ:

  • ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเกี่ยวกับโรคสัตว์ข้ามแดนและโรคสัตว์ติดคน
  • การศึกษาทางไกลออนไลน์สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์และบุคคลากรทางสุขภาพสัตว์
  • แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมการติดเชื้อ
  • แหล่งข้อมูลเพี่อการเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสัตว์สำหรับหน่วยงานของรัฐในระดับต่างๆ

CFSPH ได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณในการจัดตั้งจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) ในปี 2545 และเป็นส่วนหนึ่งของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐไอโอวา ส่วนงบประมาณการดำเนินงานทั้งหมดขึ้นอยู่กับทุนวิจัยและข้อตกลงสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ, ภาคเอกชนและหน่วยงานไม่เก็งกำไรอื่นๆ ส่วนสถาบันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (The Institute for International Cooperation in Animal Biologics - IICAB) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานของ OIE ได้จัดตั้งในปี 2538 และปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ CFSPH www.cfsph.iastate.edu/IICAB

ข้อมูล

เว็บไซท์ฃอง CFSPH ประกอบด้วยข้อมูลทางโรคสัตว์ที่สำคัญในรูปแบบต่างๆเช่น ใบปลิวข้อเท็จจริงโดยย่อ, รูปภาพพร้อมคำอธิบาย, รวมถึงสไลท๋ประกอบการบรรยาย สำหรับนักวิชาการทางการแพทย์, การสัตวแพทย๋และการสาธารณสุข นอกจากนี้เว็บไซท์ฃอง CFSPH ยังนำเสนอแหล่งข้อมูลทางโรคสัตว์สำหรับประชาชนทั่วไปอีกด้วย ในปี 2554 มีผู้เข้าใช้เว็บไซท์ฃอง CFSPH ถึงเกึอบ 23 ล้านครั้ง

การศึกษา

CFSPH นำเสนอการฝืกอบรมทางไกลออนไลน์สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์, นายสัตวแพทย์, และบุคคลากรฉุกเฉินทางสุขภาพสัตว์ นอกจากนี้เรายังนำเสนอหลักสูตรทางไกลออนไลน์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและหลักการการใช้วัคชีน ตลอดจนพัฒนาสื่อการสอนในการศึกษาต่อเนื่องสำหรับโครงการให้การรับรองนายสัตวแพทย์ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา

การควบคุมการติดเชื้อ

การฝืกซ้อมการควบคุมการติดเชื้อที่ถูกต้องเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับอุบัติการของโรค CFSPH นำเสนอแหล่งข้อมูลทางโรคสัตว์สำหรับสัตวแพทย์เพื่อใช้ในคลินิค, ที่พักสัตว์, หรือในฟาร์ม แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อแนะนำในการฆ่าเชื้อโรคซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อและวัวนมสามารถนำไปประยุกต๋ใช้ไดั

การเตรียมพร้อมในภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสัตว์

CFSPH ประสานงานกับองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาแหล่งข้อมูลและสื่อการสอนเพื่อเตรียมพร้อมและตอบสนองเพื่อการฟื้นตัวจากภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสัตว์ในระดับชาติและนานาชาติ