เกี่ยวกับ CFSPH

ภารกิจของ CFSPH คือการกระตุ้นการเตรียมพร้อมในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อรับมือกับโรคสัตว์ที่อุบัติขึ้นตามธรรมชาติหรือโดยเจตนาฃึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตอาหารและการสาธารณสุข

ข้อมูลทั่วไป

จุดประสงค์
นโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคล
ติดต่อ CFSPH