นโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคล

CFSPH และ IICAB

เอกสารนี้ครอบคลุมนโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคลของทั้ง CENTER FOR FOOD SECURITY AND PUBLIC HEALTH (CFSPH) และ INSTITUTE FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ANIMAL BIOLOGICS (IICAB) CFSPH และ IICAB ต่างเป็นองค์กรอิสระแต่มีผู้บริหารและบุคคลากรร่วมกัน CFSPH เป็นองค์กรแม่ของ IICAB ดังนั้น การอ้างอิงถึง CFSPH หรือเวปไซท์ของ CFSPH ในเอกสารนี้ย่อมหมายรวมถึง IICAB หรือเวปไซท์ของ IICAB ด้วย นอกจากมีการระบุเฉพาะเป็นอย่างอื่น

การยอมรับข้อตกลง

การใช้เวปไซท์ของ CFSPH เท่ากับเป็นการยอมรับข้อตกลงตามที่ระบุในเอกสารนี้ หากบุคคลใดไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้ บุคคลนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวปไซท์ของ CFSPH รวมทั้งข้อมูลทุกประเภท พึงตระหนักด้วยว่าข้อตกลงเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศในเวปไซท์ของ CFSPH

เวปไซท์ของ CFSPH มีลิงค์เชื่อมโยงกับเวปไซท์อื่นๆจำนวนมากซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ CFSPH ดังนั้น CFSPH ไม่มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล, นโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคลของเวปไซท์เหล่านั้น ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบตนเองในการอ่านรายละเอียดนโยบายการใช้เวปไซท์และข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเวปไซท์ก่อนใช้

หากบุคคลใดมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงในเอกสารนี้หรือต้องการขออนุญาตใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH กรุณาติดต่อ CFSPH ทางอีเมล์ที่ cfsph@iastate.edu หรือโทรศัพท์หมายเลข 1-515-294-1492

ลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูล

เวปไซท์ของ CFSPH และข้อมูลทุกประเภท (เอกสาร, รูปภาพ, รูปวาด, แฟ้ม PDF, สไลด์ PowerPoint และข้อมูลอื่นๆ) เป็นลิขสิทธิ์ของ Iowa State University, นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น

จุดประสงค์หลักของเวปไซท์ของ CFSPH คือการเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ในการนี้ CFSPH ยอมรับการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างยุติธรรมและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปใช้เวปไซท์ของ CFSPH ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงเฉพาะสำหรับการใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์นี้

บุคคลทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลัษณ์อักษรภายใต้เงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพื่อการศึกษา รวมทั้งการรายงานข่าว, การเสนอข่าวสารข้อมูลเชิงวิจารณ์, การเสนอแนะความเห็น, การเรียนการสอน, ขอทุนการศึกษา และการวิจัย
 2. ผู้ใช้ไม่ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
 3. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพียงเป็นส่วนประกอบและไม่ใช่ข้อมูลหลักในบทความหรือเอกสารที่ผลิตขึ้นภายนอกเวปไซท์ของ CFSPH
 4. ผู้ใช้ไม่แจกจ่ายข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH จากเวปไซท์นอก CFSPH
 5. ผู้ใช้อ้างอิงเวปไซท์ของ CFSPH และ CFSPH ทุกครั้งที่ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์

บุคคลทั่วไปต้องขออนุญาตเป็นลายลัษณ์อักษรก่อนใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH ภายใต้เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์นอกเหนือจากเพื่อการศึกษา รวมทั้งการรายงานข่าว, การเสนอข่าวสารข้อมูลเชิงวิจารณ์, การเสนอแนะความเห็น, การเรียนการสอน, ขอทุนการศึกษา และการวิจัย
 2. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
 3. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์เป็นข้อมูลหลักในบทความหรือเอกสารที่ผลิตขึ้นโดยบุคคลภายนอก, บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ
 4. ผู้ใช้แจกจ่ายข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH โดยเฉพาะแฟ้ม PDF, สไลด์ PowerPoint จากเวปไซท์นอก CFSPH
 5. ผู้ใช้ใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH โดยเฉพาะแฟ้ม PDF, สไลด์ PowerPoint เพื่อแจกจ่ายในรูปแบบ CD-ROM หรือบทความตีพิมพ์จากแหล่งผลิตท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ CFSPH หรือ IICAB

CFSPH และ IICAB สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขออนุญาตใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH หากได้รับอนุญาต CFSPH อาจกำหนดให้ผู้ใช้แสดงสัญญลักษณ์และ/หรือลิงค์สำหรับเวปไซท์ของ CFSPH และ IICAB ประกอบการใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH

บุคคลใดละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นในการใช้ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH โดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลนั้นรวมทั้งบริษัทเอกชนและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดและความรับผิดชอบ

ข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH เป็นข้อมูลที่เสนอโดยไม่มีการรับประกันในทุกรูปแบบ การใช้เวปไซท์ของ CFSPH และข้อมูลทุกประเภทเป็นความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้ใช้

ผู้ใช้เวปไซท์ของ CFSPH จะต้องไม่โทษ CFSPH, ผู้รวบรวมข้อมูล, หรือ Iowa State University ให้รับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อนทางวิชาการหรือทางการพิมพ์ของข้อมูลทุกประเภท, ข้อมูลล้าสมัยหรือปัญหาความขัดข้องทางเทคนิคของเวปไซท์ของ CFSPH (เช่น การติดต่อฐานข้อมูลขัดข้อง, การเชื่อมต่อลิงค์ไม่สำเร็จ, หรือการสูญหายของข้อมูล และอื่นๆ)

CFSPH พยายามป้องกันแต่ไม่สามารถรับประกันว่าการดาวน์โหลดข้อมูลจากเวปไซท์ของ CFSPH จะปลอดจากการติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์, พยาธิคอมพิวเตอร์, และโปรแกรมทำลายความจำคอมพิวเตอร์ทุกชนิด

CFSPH ปรับปรุงข้อมูลทุกประเภทในเวปไซท์ของ CFSPH ให้ทันสมัยและถูกต้องเสมอเมื่อมีการค้นพบข้อมูลใหม่ CFSPH สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกการใช้ข้อมูลใดๆในเวปไซท์ของ CFSPH ทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

ผู้ใช้ไม่ควรใช้ข้อมูลในเวปไซท์ของ CFSPH เพียงแหล่งเดียวในการวินิจฉัยหรือรักษาโรคใดๆทั้งในคนและในสัตว์ เมื่อมีปัญหาโรคใดๆที่สอดคล้องกับข้อมูลในเวปไซท์ของ CFSPH ผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์และสัตวแพทย์ที่มีประสพการณ์ในทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าหรือละเลย

ผู้ใช้ไม่ควรติดต่อ CFSPH เพื่อให้การวินิจฉัยหรือรักษาโรค ในกรณีมีผู้สงสัยในการก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประเทศ กรุณาติดต่อบุคคลากรที่มีอำนาจเหมาะสมกับสถานการณ์

CFSPH ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้เวปไซท์ของ CFSPH หรือบุคคลใดก็ตามในการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆโดยอ้างอิงความเชื่อถือข้อมูลในเวปไซท์ของ CFSPH

คำปฏิเสธการรับรองสินค้า

การระบุชื่อสินค้า, บริษัทผู้ผลิตและหน่วยงานใดๆในเวปไซท์ของ CFSPH เป็นเพียงเพื่อการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้และไม่ใช่การรับรองหรือสนับสนุนสินค้าโดย CFSPH

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

CFSPH เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะเมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเวปไซท์ของ CFSPH ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพียงเพื่อตรวจสอบสิทธิการใช้บริการ การติดต่อผู้ใช้ การวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ

CFSPH ใช้ซอฟแวร์ที่เชื่อถือได้ในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เวปไซท์ของ CFSPH เพื่อประกันความปลอดภัยในระหว่างการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุดในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ CFSPH ยังยกเลิกการระบุข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการรวบรวมข้อมูลในรายงานต่างๆ

CFSPH ไม่ให้เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ผู้ใด ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 1. เพื่อตอบสนองหมายศาล, คำสั่งศาลหรือขบวนการยุติธรรม หรือเพื่อปกป้องสิทธิทางกฏหมายของ CFSPH และต่อสู้คดีความเมื่อถูกกล่าวหา
 2. เพื่อดำเนินขั้นตอนตามความจำเป็นเพื่อสอบสวน, ป้องกันหรือต่อต้านการกระทำที่ผิดกฏหมาย, การละเมิดข้อตกลงการใช้เวปไซท์ของ CFSPH หรือถูกเรียกร้องทางกฏหมาย
 3. CFSPH เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนและจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจากเวปไซท์ของ CFSPH และอาจเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลากรของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเมื่อได้รับการสอบถาม

CFSPH สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอลงทะเบียน และการยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่มีกำหนดเวลา หากผู้ใดต้องการยกเลิกการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ CFSPH

แถลงการณ์การไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคลใดๆของมหาวิทยาลัย

Iowa State University มีนโยบายไม่แบ่งแยกความแตกต่างของบุคคลใดๆระหว่างเชื้อชาติ, สีผิว, อายุ, ศาสนา, ประเทศแหล่งกำเนิด, รสนิยมทางเพศ, สถานภาพทางเพศ, กรรมพันธ์ุ, เพศ, สถานะทางครอบครัว, ความพิการ, หรือสถานภาพทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา บุคคลทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ผู้อำนวยการของ Equal Opportunity and Compliance, ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ 3280 Beardshear Hall, Iowa State University, Ames, IA 50011 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1-515-294-7612